4 ian. 2011

Rugăciuni pentru vremea pe care o trăim

Rugăciune pentru salvarea lumii din puterea lui antihrist


Doamne, Atotputernice, Părinte Atotţiitorule, Cel ce eşti izvorul vieţii, care din bunătatea Ta, toată făptura lumii acesteia şi pe cea mai presus de lume, dintru nefiinţă întru fiinţă ai adus-o şi cu purtatrea Ta de grijă părintească, o ocroteşti; Care din marea Ta iubire ai trimis pe Fiul Tău în lume, S-a întrupat şi S-a jertfit pe Altarul Golgotei, pentru noi cei nemulţumitori şi nerecunoscători; cu Sângele Său cel dumnezeiesc înnoind firea noastră cea stricată prin păcat, şi ne-a izbăvit prin puterea diavolului şi a morţii veşnice; Care după alte nespuse faceri de bine ale Tale faţă de neamul omenesc, pentru neputinţa firii noastre, ne-a dăruit pocăinţă până în clipa morţii; nu ne lăsa pe noi netrebnicii, să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutăţii şi pizmătăreţul şi pierzătorul diavol să-şi râdă de noi. Că ştii îndurate Doamne, câtă pizmuire, câtă vrajbă are asupra noastră şi cum caută să ne tragă cu totul în jos, în prăpastia iadului. Dar ştii şi câtă este pătimirea, slăbiciunea şi nepurtarea noastră de grijă. Ci Te rugăm, nu ne lipsi de mila Ta, pe noi, care Te mâniem în toată ziua şi în tot ceasul, prin călcarea poruncilor Tale; nu ne lăsa să pierim în fărădelegile noastre.

Doamne, mult Milostive şi Iubitorule de oameni, Cel ce nu voieşti pieirea păcătoşilor, ci aştepţi îndreptarea lor, cu multă umilinţă ,Te rugăm, dezleagă-ne împietrirea inimii, trezeşte-ne din rătăcirile minţii şi din uitare, scapă-ne din slăbănogirea voinţei noastre; Cu mila Ta, ridică-ne din răutăţile păcatelor şi, zdrobiţi fiind de patimi, vindecă-ne.

Doamne, iubirea noastră faţă de Tine - Marele nostru Binefăcător - nu este deplină; credinţa noastră este slabă; rugăciunea din inimă este prea puţină; ispitele sunt tot mai grele; noi suntem nepurtători de grijă; rău-voitorul diavol se avântă tot mai puternic asupra noastră, şi prin valurile de ispite chemătoare, pe mulţi îi cuprinde în noaptea patimilor.

Doamne, Atotputernice, fie-Ţi milă de noi, şi nu mai lăsa ca diavolul cel vrăjmaş să ne mai vatăme, nici să ne mai ducă la voile lui, ci răpeşte-ne cu mâna Ta cea tare de sub stăpânirea lui şi împărăţeşte Tu Părinte, întru noi.

Doamne, cu iubirea Ta de oameni, salvează-ne din osânda veşnică spre care ne îndreptăm prin rătăcirea minţii şi prin multele şi grelele noastre păcate ce le săvârşim, înecând pământul ţării noastre cu sângele nevinovaţilor prunci avortaţi; îndreptând spre Tine, Doamne batjocura înjurăturilor, în locul rugăciunii; peste tot semănând blestemul drăcuielilor; transformând familia - celula vieţii- într-un viespar de patimi; terfelind iubirea şi cinstea dintre soţi şi dintre oameni; cu răutatea drăcească şi cu adâncă nesimţire răpind soţul sau soţia altuia; legalizând desfrâul, homosexualitatea şi prostituţia; înălţând templu credinţelor păgâne - vrăjitorilor şi ocultismului demonic; mâncându-ne ca fiarele unii pe alţii, trăind în ură şi în cumplite răzbunări.

Părinte Preasfinte, cu multă umilinţă, Te rugăm, iartă-ne. Deşi suntem atât de păcătoşi şi de netrebnici, poporul Tău suntem. Nu avem alt Dumnezeu, Tu eşti scăparea noastră. Fie-Ţi milă de neputinţa firii noastre, de sărăcia şi de necazurile ce ne împresoară, şi ne miluieşte. Îndură-Te spre pruncii cei nevinovaţi şi spre copiii care s-au născut în această lume plină de fărădelegi şi, pentru sufletul lor curat, nu ne pierde pe noi şi lumea aceasta pe care ai creat-o.

În învălmăşeala întunecată şi în crunta dezorientare în care se zbate lumea astăzi, nu este altă cale de ieşire decât prin Tine, Doamne. Tu eşti singura nădejde. Fără Tine viaţa este apăsătoare şi chinuitoare, lipsită de focul sfânt al iubirii.

Din inimă Te rugăm, salvează lumea, Doamne. Scoate-ne din cumplita rătăcire şi din preamulta răutate ce ne stăpâneşte. Cel ce eşti Atotputernic şi voitor de tot binele, întinde braţul Tău cel apărător şi sfarmă puterea diavolului.

Fie-Ţi milă de noi, Doamne, Dumnezeul noastru şi ne ajută. Singuri nu vom putea birui, nici nu vom rezista în cumplita luptă cu antihrist, cu sectele, cu păgânii şi cu ispitele cele iuţi ale acestui veac apocaliptic. Nu ne lăsa singuri, lipsiţi de harul mântuitor al Sfintei Tale Biserici.

Părinte al îndurărilor, aprinde în suflete noastre flacăra credinţei şi a rugăciunii. Dă-ne putere şi îngelungă răbdare în ispite. Întăreşte, Mântuitorul nostru, dreapta credinţă în lume, în ţara noastră, în familii, în inimile noastre şi risipeşte pe vrăjmaşii Tăi şi ai noştri. Pierde smintelile şi dezbinările dintre oameni şi popoare. Statorniceşte între noi dragostea Ta şi pacea Duhului Sfânt. Uneşte-ne pe toţi într-o sfântă înfrăţire, ca într-un glas să Te mărturisim pe Tine, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.


Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pentru vremea pe care o trăimPreasfântă, Preacurată şi Pururea Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu, Maica neamului creştinesc, nădejdea mântuirii noastre şi rugătoare neîncetată pentru creştini înaintea Milostivului Dumnezeu. Care dintre fiii oamenilor ai fost cel mai curat vas al Duhului Sfânt şi te-ai învrednicit a-L naşte cu trupul pe Mesia - Hristos sprea mântuirea noastră, rămânând pentru totdeauna Fecioară, ascultă rugăciunea noastră.

De când ne-a născut Dumnezeu pe acest pământ românesc şi creştin, ne ştim ortodocşi, statornici în credinţa cea dreaptă, iubitori ai Bisericii, cinstitori faţă de tine Preacurată Maică şi faţă de sfinţi.

Din cauza păcatelor noastre cele multe şi grele, râvna în rugăciune, lacrimile căinţei, iubirea dintre noi, puterea de stăpânire, răbdarea ni s-au împuţinat. Credinţa noastră curată şi dreaptă în Dumnezeu este lovită de ateism, de secte, de apostaţi şi de tot felul de antihrişti din afară şi dinăuntru. Diavolul ne loveşte cu greu război. Mamele îşi ucid copiii în pântece şi uită de dragostea ta de Mamă dumnezeiască. Fecioarele îşi vând cinstea şi credinţa pentru plăceri ucigaşe de suflet. Tinerii noştri s-au dedat la multe destrăbălări şi îşi caută altă patrie şi alte mame, pentru că n-au posibilităţi să se realizeze în ţara lor. Cei căsătoriţi alunecă uşor în desfrânări, în beţii şi îşi ucid de bună voie rodul sfânt al pântecelui lor, uitând de înfricoşata judecată ce îi aşteaptă. Cei vârstnici iubesc mai mult gâlcevile, clevetirile şi vorbele fără rost, decât biserica. Din toate părţile păcatele ne copleşesc.

Ce vom face dumnezeiascăMaică, la cine ne vom duce, decât la tine, care ţii pe sfintele tale braţe pe Fiul lui Dumnezeu? Rugăciunile tale îmblânzesc mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, ne uşurează durerile vieţii, liniştesc pe vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi şi ard pe demoni.

Iubirea ta de Maică de îndeamnă să ne rugăm ţie cu nădejde. Ai milă de ţara noastră, de la o margine la cealaltă margine. Ai milă de poporul nostru care te cinsteşte şi pentru că te numim şi credem a fi Născătoare de Dumnezeu, suntem loviţi de tot felul de antihrişti şi de profeţi mincinoşi, care vor să ne robească, să ne tulbure pacea inimii, să ne amestece credinţa, să ne dezbine. Toţi vor să ne rupă de Hristos - Domnul, de Sfânta Lui Biserică, să ne răpească icoana ta din inimile şi din casele noastre, să ne robească prin patimi, să ne ucidă copiii prin ateism şi prin desfrânări.

Nu ne lăsa orfani, Maica lui Dumnezeu, ci roagă-te Milostivului tău Fiu să piardă ateismul, să smerească pe cei tari şi hulitori de Dumnezeu, să ruşineze pe apostaţi şi pe toţi sectanţii bolnavi de mândrie.

Izbăveşte, Prea Sfântă Fecioară, pe mame de ucidere de prunci, pe bărbaţi de patima beţiei, pe tineri de desfrânări. Izbăveşte casele creştinilor de certuri şi de toată fărădelegea. Scapă-ne ţara, Biserica şi neamul de cei de alt neam, care ne urăsc credinţa, limba şi sufletul.

Mijloceşte Maică a neamului creştinesc înaintea iubitorului de oameni Dumnezeu ca să ne trezească din somnul morţii păcatelor, să ne dea iarăşi tăria dreptei credinţe, să sporească dragostea şi unirea dintre noi, să ne dăruiască păstori sufleteşti buni, rugători adevăraţi, duhovnici plini de har, mame sfinte, răbdare în ispite, biruinţă împotriva diavolului, pace în lume şi tuturor mântuire.


(din cartea de rugăciuni " Privegheaţi şi vă rugaţi" a Părintelui Gheorghe Grindu de la Biserica Sfântul Gheorghe din Braşov, editura Transilvania Express, 2004)Niciun comentariu: